Khách hàng

Hợp tác chặt chẽ với các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới như: Qualcomm, Broadcom, Intel, Econet, Texas Instruments, Realtek, Sigma Designs, Microsoft, Oracle, Nokia, Genesys… nhằm tiếp thu kinh nghiệm, tiếp cận công nghệ tiên tiến nhất và chủ động phát triển hoạt động trong các lĩnh vực trọng tâm: Công nghệ công nghiệp điện tử, Viễn thông, Công nghệ Thông tin.

Đối tác

Hợp tác chặt chẽ với các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới như: Qualcomm, Broadcom, Intel, Econet, Texas Instruments, Realtek, Sigma Designs, Microsoft, Oracle, Nokia, Genesys… nhằm tiếp thu kinh nghiệm, tiếp cận công nghệ tiên tiến nhất và chủ động phát triển hoạt động trong các lĩnh vực trọng tâm: Công nghệ công nghiệp điện tử, Viễn thông, Công nghệ Thông tin.