Giám sát mạng - NMS

Giám sát mạng - NMS

Giới thiệu chung
Giải pháp NMS nhằm xây dựng ứng dụng giám sát các hệ thống mạng đang được triển khai và vận hành, với tiêu chí giám sát toàn diện, linh hoạt và thời gian thực hỗ trợ tối ưu cho các nhà vận hành và giám sát hệ thống, thông báo kịp thời các vấn đề xảy ra trọng mạng để hiệu quả hoạt động là tốt nhất.
Giải pháp đề xuất cung cấp các chức năng chính sau:
 • Giám sát liên tục và thống nhất: cung cấp môi trường giám sát đầu cuối thời gian thực, cung cấp khả năng xử lý các vấn đề, giám sát tính sẵn sàng và dung lượng tài nguyên (Event, performance, topology, inventory…), báo cáo thống kê.
 • Liên kết sự kiện và phân tích nguồn gốc lỗi: tự động enrich sự kiện, phân tích lỗi thông qua các events và cảnh báo từ các nguồn giám sát.
 • Giải pháp tích hợp: các thành phần của giải pháp có khả năng mở rộng và tích hợp với các thành phần khác (reporting, trouble ticket…)
Kiến trúc tổng quan
 
 
Hình 1 – Kiến trúc tổng quan hệ thống ANMS
 
Chức năng hệ thống
 
Quản lý hiệu năng
 • Giám sát trạng thái theo thời gian thực (device up/down, CPU, Ram, Disk, connected/loss connection, associated clients, bandwidth, usage channel, radio strength, services status…)
 • Đưa ra kết quả thống kê (sent/received bytes, number active/connected clients, transactions, resource usage…)
 • Hourly, daily, weekly reporting
 • Top traffic usage,…
Quản lý sự kiện
 • Thu thập sự kiện theo thời gian thực, tổng hợp, phân loại loại lỗi theo mức độ nghiêm trọng
 • Tra cứu các sự kiện lỗi đã xảy ra
 • Hiển thị lỗi trên bản đồ mạng
 • Cảnh báo lỗi tới người có trách nhiệm qua SMS, email hoặc tới hệ thống trobule ticket như ACSC
Network Topology, Auto Discovery, Network Planning
Mô hình hóa mô hình hệ thống giám sát, tự động giám sát và phát hiện các thay đổi trong mạng và cập nhật.
Hỗ trợ network planning giúp tối ưu mạng giám sát.
 
 Tích hợp thông tin trên bản đồ mạng
 • Hiển thị vị trí và loại thiết bị trên bản đồ
 • Quản lý thông tin hiệu năng cơ bản qua bản đồ
 • Định vị thiết bị lỗi qua bản đồ
 • Nhóm các thiết bị theo khu vực quản lý (địa lý)
Quản lý thông tin Inventory
 • Lưu trữ thông tin triển khai: vị trí, loại thiết bị, phiên bản phần mềm, số lượng vật tư đã dùng,…
 • Thống kê theo các loại thiết bị
Phân quyền người dùng hệ thống
Chức năng phân quyền linh hoạt, bảo mật:
 • Có thể thiết lập các quyền cho từng người dùng.
 • Bổ sung hoặc xóa quyền người dùng khi cần thiết.
 • Có thể định nghĩa và set quyền cho loại người dùng mới.
Đặc điểm và chức năng nổi bật
 • Được thiết kế và phát triển bởi chuyên gia am hiểu các yêu cầu về hệ thống được giám sát.
 • Hỗ trợ multi-sites network
 • Hỗ trợ quản lý các dịch vụ mang tính đặc thù.
 • Tạo báo cáo linh hoạt và tùy biến dashboard theo nhu cầu
 • Khả năng dễ dàng tích hợp với hệ thống khác (Trouble Ticket, các hệ thống giám sát khác…
Undefined