ANSV Topup

ANSV Topup

Mô hình hệ thống TOP-UP thông qua ứng dụng IVR và Web: Ứng dụng TOP-UP sử dụng các APIs mở để giao tiếp với core module (cho phép đa dạng các ứng dụng TOP-UP như: SMS, USSD, IVR, WEB/WAP, các ứng dụng mobile java…). Ứng dụng TOPUP đang triển khai đáp ứng hai giao diện người dùng cuối là IVR và WEB/WAP, cả hai giao diện này đều là hai dịch vụ self-services nhưng được triển khai trên hai platform khác nhau: mạng mobile và Internet.
 
Topup thông qua IVR: là dịch vụ dựa trên thoại,( sử dụng giải pháp của Genesys) hướng dẫn người dùng từng bước thông qua các thông báo và cho phép người dùng đưa ra lựa chọn bằng cách nhấn các phím tương ứng trên thiết bị đầu cuối. Dịch vụ có thể được truy cập sử dụng cell-phone hoặc điện thoại cố định.
 
Topup dựa trên giao diện Web: ứng dụng này có thể được tích hợp vào trong website hoặc cổng của các nhà mạng hoặc triển khai độc lập như một website, có thể đáp ứng các dịch vụ mở rộng như: đăng ký, vấn tin số dư, thanh toán di động…
 

IVR flow:
Khi người dùng sử dụng các thiết bị đầu cuối: cell-phone hoặc điện thoại cố định gọi vào đầu số được đăng ký cho dịch vụ TOP-UP qua IVR (Ex: đầu số 8888), hệ thống IVR load ứng dụng, lấy thông tin về người dùng (thông tin user: họ tên, id, thông tin về ngân hàng: các ngân hàng mà người dùng đăng ký, các account của người dùng trong các ngân hàng tương ứng ). Thông qua các thông báo và lưu lựa chọn của người dùng thông qua việc gửi DTMF, hệ thống xác thực thông tin về tài khoản của người dùng với ngân hàng mà người dùng đăng ký, nếu thành công hệ thống sẽ kết nối với hệ thống IN để cập nhật tài khoản mobile cho người dùng.
 
WEB flow:
Với ứng dụng TOP-UP dựa trên web, các thông tin yêu cầu từ người dùng và lựa chọn của người dùng đều thông qua giao diện web, sau khi các thông tin cần thiết cho xác thực và chuyển tài khoản từ tài khoản ngân hàng sang tài khoản mobile được cung cấp hợp lệ, hệ thống xử lý tương tự trong IVR flow để hoàn thành quá trình TOP-UP cho người dùng.
 
 
Undefined