NG-SDH

NG-SDH

 

1660 SM
Metro Core  (Thiết bị truyền dẫn trục trong thành phố )
STM-64, TDM, Ethernet, ATM, CWDM
  • Có khả năng hỗ trợ  tới tốc độ SDH cao nhất STM-64 (10 Gb/s)
  • Có khả năng hỗ trợ các dịch vụ TDM, Ethernet và ATM.
  • Có khẳ năng tích hợp các để hỗ trợ các bước song CWDM.
1662 SMC
Metro (Thiết bị truyền dẫn dung lượng vừa ứng dụng trong thành phố)
STM-16, TDM, Ethernet, ATM, CWDM
  • Có khả năng hỗ trợ  tới tốc độ SDH STM-16.(2.5Gb/s)
  • Có khả năng hỗ trợ các dịch vụ TDM, Ethernet và ATM.
  • Có khẳ năng tích hợp các để hỗ trợ các bước song CWDM.
1650 SMC
Metro Access (Thiết bị truyền dẫn mức truy nhập)
STM-4, TDM, Ethernet, ATM
  • Có khả năng hỗ trợ  tới tốc độ SDH STM-4.(655 Mb/s)
  • Có khả năng hỗ trợ các dịch vụ TDM, Ethernet và ATM.
1642 EM/EMC
Metro CPE  (Thiết bị truyền dẫn loại nhỏ ứng dụng truy nhập)
STM-1/4, TDM, Ethernet
  • Có khả năng hỗ trợ  tới tốc độ SDH STM-4.(655 Mb/s)
  • Có khả năng hỗ trợ các dịch vụ TDM, Ethernet và ATM.
ISA Boards (Bộ tích hợp dịch vụ)
Giúp các thiết bị truyền dẫn OMSN (1660SM ,1662SMC,1650SMC,1642EM) Cung cấp các dịch vụ Ethernet/MPLS,ATM,SHDSL,DVB.
1850 TSS-320 (32 slots)
Hỗ trợ 32 khe cắm cho traffic card (STM-1,STM-4,STM-16,STM-64 ,10GE …)
- Tổng dung lượng 320Gb/s
- Hỗ trợ lắp đặt 3 sub-racks trên một rack
1850 TSS-320 (12 slots)
Hỗ trợ 12 khe cắm cho traffic card (STM-1,STM-4,STM-16,STM-64 ,10GE …)
- Tổng dung lượng 160 Gb/s
- Hỗ trợ lắp đặt 5 sub-racks trên một rack
1850 TSS-40
Hỗ trợ 6 khe cắm cho traffic card (STM-1,STM-4,STM-16,STM-64 ,10GE …)
- Tổng dung lượng 40 Gb/s
- Hỗ trợ lắp đặt 6 sub-racks trên một rack

 

Undefined