Mạng NGN/IMS

Mạng NGN/IMS

Là SIP Server trong mạng IMS, đóng vai trò là phần điều khiển và cung cấp các dịch vụ bổ sung cho thuê bao SIP IMS
 
Là thiết bị điều khiển MGW trong mạng IMS.
 
 
Là thiết bị chuyển đổi media giữa RTP và TDM.
 
Là phần tử thực hiện chức năng MRF-C và MRF-P trong mạng IMS.
 
Cung cấp dịch vụ ENUM/ DNS trong mạng IMS.
 
Là phần tử mạng HSS chứa cơ sở dữ liệu thuê bao IMS.
 
Là phần tử thực hiện khối chức năng NASS gồm AAA, CLF và A-RACF trong chuẩn TISPAN.
 
 
 
 
 

 

Là server thuộc lớp ứng dụng trong mô hình mạng IMS cung cấp dịch vụ Voice Mail.
 
Là server thuộc lớp ứng dụng trong mô hình mạng IMS cung cấp dịch vụ Voice Mail.
 
Thực hiện chức năng giám thính hợp pháp Lawful Intercept.
 
Cung cấp các dịch vụ VPLS (l2vpn) trong POP LAN.
 
Server lưu trữ và chuẩn hóa định dạng cước mạng IMS.
 
Thực hiện chức năng OAM-P các phần tử trong mạng IMS.
 
Với vai trò như Media Gateway/SIP Controller cho các thuê bao Litespan POTS.
 
 
Undefined