MSAN 1540 Litespan

MSAN 1540 Litespan

MSAN 1540 Litespan

MSAN Indoor
MSAN Outdoor
 
Alcatel-Lucent 1540 Litespan Multiservice Access Node
Alcatel 1540 Litespan là một cổng truy nhập đa dịch vụ cấp độ quốc tế, linh hoạt và phi tập trung, thiết bị này cho phép nhà khai thác cung cấp các dịch vụ băng rộng và thoại chi phí thấp tới một vùng từ một node đơn.
Alcatel 1540 Litespan cung cấp tại phía thuê bao các dịch vụ băng hẹp cũng như dịch vụ băng rộng. Trong số các dịch vụ băng hẹp, các dịch vụ được hỗ trợ là POTS, ISDN BA, ISDN PRA và các đường dây dành riêng tương tự và số (nx64kbps) sử dụng mã HDSL, SHDSL, mã đường dây HDB3,dịch vụ thoại qua mạng IP(VoIP) và thoại qua xDSL(VoDSL). Các dịch vụ băng rộng được hỗ trợ nhờ các card đường dây SHDSL, ADSL và ADSL 2/2+ được cung cấp qua IP và ATM như một phương tiện truyền tải từ thiết bị của khách hàng tới Alcatel 1540 Litespan.
Trong môi trường mạng hiện tại và mạng thế hệ mới NGN, 1540 Litespan hỗ trợ các vai trò sau:
  • Cung cấp thoại dùng báo hiệu V5
  • Cung cấp xDSL qua mạng ATM/IP
  • Cung cấp kênh truyền số liệu qua mạng TDM/ATM
Trong mạng thế hệ mới NGN
  • Chuyển đổi phương tiện: Các kênh thoại TDM chuyển thành các luồng gói dữ liệu dùng giao thức truyền tải thời gian thực (RTP)
  • Báo hiệu: Sự quản lý của người sử dụng và việc thiết lập các cuộc gọi được thực hiện bởi chuyển mạch mềm (Softswitch) hoặc bộ điều khiển cổng đa phương tiện MGC. Litespan 1540 được điều khiển bằng một Softswitch hoặc MGC thông qua giao thức báo hiệu chuẩn Megaco (IETF) / H.248 (ITU-T).

Công nghệ và vai trò của MSAN trong mạng Viễn Thông

Tính năng: Trên cùng thiết bị hệ thống MSAN

▼   Cung cấp các dịnh vụ băng hẹp ( Narrow band) : PSTN,
▼   Cung cấp các dịch vụ băng rộng ( Broad band) : xDSL, HSI, MyTV,..
▼   Cung cấp các dịch vụ Voice IP.
▼   Kết nối với các giao thức V5.2; H248.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cấu trúc shelf và dung lượng thuê bao MSAN Fr2.x và MSAN Fr3.x
  • Cung cấp được tối đa 3840 thuê bao thoại trên một node gồm 4 shelf ( 4 x 960)
  • Cung cấp đựợc tối đa 1728 thuê bao băng rộng xDSL trên một node đơn ( 4 x 432)
Undefined