Các mốc phát triển

Các mốc phát triển

Các mốc phát triển

1993 thành lập Công ty Liên doanh Thiết bị Viễn thông – Alcatel Network Systems Vietnam, sự ra đời của Liên doanh giữa Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tập đoàn viễn thông nổi tiếng thế giới ALCATEL

1997 mở rộng sản xuất, kéo dài thời gian hoạt động đến tháng 7/2013

2000 Alcatel chuyển giao công nghệ mới cho sản xuất hệ thống 1000 E10

2006 Alcatel chuyển giao công nghệ sản xuất MSAN

2011 VNPT Technology mua lại quyền và nghĩa vụ của Alcatel-Lucent, chuyển ANSV thành công ty TNHH trong đó VNPT và VNPT Technology sở 48,8% và 51,2% tương ứng.

 

 

 
 
Undefined