Tích hợp và Triển khai

Tích hợp và Triển khai

Tích hợp và Triển khai
Đã triển khai lắp đặt và tích hợp hệ các thống thiết bị:
  Triển khai lắp đặt và tích hợp hệ thống thiết bị tổng đài E10.
  Triển khai lắp đặt và tích hợp thiết bị truy nhập băng rộng, truyền dẫn
  Mở rộng, nâng cấp các trạm BTS.
  Mở rộng, nâng cấp MSC
▼  Nâng cấp và mở rộng vùng phủ sóng của BSS
  Hệ thống tính cước IN: nâng cấp, hỗ trợ vận hành cho Mobiphone.
  Thuê thiết kế và thực hiện đổi tần số
  Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật
  Dự án tối ưu song 2G/3G (đang triển khai) cho tập đoàn VNPT
  Mạng NGN/IMS cho VTN
 
 
Undefined